Rebranding. Amnesty International.

Rebranding of Amnesty International. Thorns wire is more organic now. Thicknesses and previous glitches adjustments. Adapted typography.

Rediseño de la imagen de Amnesty International. Alambre de espino más orgánico. Grosores y fallos visuales anteriores. Tipografía adaptada.

Redisseny de la imatge d’Amnistia Internacional. Filferro d’espines més orgànic. Gruixos i errors visuals anteriors. Tipografia adaptada.